Thursday, April 7, 2011

Survival Bulgarian Lessons for Travelers

Survival Bulgarian Lessons for Travelers

This practical and exciting course is designed for people who need Bulgarian for work or travel. It is based around real-life situations and gives you everything you need to survive in Bulgaria. You will be able to make simple everyday conversations, introductions, order meals, change travelers checks, check in to a hotel, booking rooms, have meetings, getting through customs, conducting bank transactions or exchanging money, visiting the doctor, giving directions, shopping, purchasing tickets, mailing letters and parcels, etc. It starts from scratch at real beginner level, assuming no previous language knowledge. Whether you need Bulgarian for business trips, vacations, or work with Bulgarian speakers, Survival Bulgarian course is right for you!

Bulgarian language lessons for foreigners on Skype
Bulgarian grammar tutorials on-line

Bulgarian Language Classes by Telephone


Colloquial Bulgarian course online
Bulgarian lessons on-line

Bulgarian Language Classes by Telephone

We also provide Bulgarian classes over the telephone. Many foreigners own property in small towns and villages, where ADSL or Broadband Internet connections are not available. Mobile phone companies do provide Mobile Internet connection, but its quality is too poor for Skype calls. You can get a fast satellite Internet connection, but it still costs a fortune. That`s why we decided to offer Bulgarian lessons over the phone. All you need is a landline or a Bulgarian cell phone SIM card, hands-free earphones, a Bluetooth headset, or speakers. Bulgarian GSM operators such as Mtel, Globul and Vivacom offer very cheap tariff plans between 2 SIM cards with 2000 free minutes and 200 SMS at the average monthly fee of 6 EUR only. It works exactly in the same way like on Skype, since we can hear each other and have the textbook on the desk. If you have a dial-up or a mobile internet connection, we can also use Skype, MSN, Google Talk, Yahoo IM, and ICQ for exchanging messages. The first telephone lesson is always free of charge! No matter where you live in Bulgaria, now you can study Bulgarian with our qualified tutors by telephone.

Sunday, December 12, 2010

БЪЛГАРСКИ ЗА ЧУЖДЕНЦИ

ЧАСТНИ УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЗА ЧУЖДЕНЦИ

Български език за чужденци
Български за чужденци

За всички възрастови групи предлагаме курсове или индивидуални уроци по български за чужденци от начално (А1) до експертно (С2) ниво. Досегашният ни опит с ученици и възрастни от цяла Европа, Северна (САЩ и Канада) и Южна Америка (Бразилия и Перу), Азия (Япония и Тайван), Австралия и Нова Зеландия гарантира успешното усвояване на книжовните норми на съвременния български език, което потвърждават и препоръките на нашите курсисти. Обучението се извършва както в офиса на школата, така и дистанционно с помощта на видеоконферентна връзка. Ние обучаваме онлайн чужденци не само от пет континента, но и постоянно или временно пребиваващи в България (София, Варна, Стара Загора, Банско, Сливен, Ямбол и др.), та дори и чужденци, живеещи в Пловдив, тъй като на практика няма разлика с традиционното обучение. Освен от публикуваните тук кратки анотации на нашите курсове по български език за чужденци, подробности за традиционното и за дистанционното онлайн обучение можете да получите по всяко време в Skype My status

* * *

Цени и отстъпки за частни лица: Първият онлайн урок винаги е безплатен! Цената на един индивидуален урок (60 мин.) между 9:00 и 18:00 е 12 евро, а в останалото време и през празниците и почивните дни е 14 евро. 50% отстъпка за член на семейството и 20% отстъпка за групово обучение. 10% отстъпка при авансово плащане на 50 урока, 15% отстъпка при авансово плащане на 75 урока и 20% при авансово плащане на 100 урока. Няма разлика в цените за дистанционно обучение и обучение в офиса на школата. При желание уроците да се провеждат на друго място, цената е с 20% по-висока. Заплащането на дистанционни уроци може да се осъществи чрез PayPal, банков превод, пощенски запис, паричен превод чрез Money Gram или Western Union.

* * *

Уроци по български за чужденци - за начинаещи

Частни уроци по български за чужденци
Частни уроци по български за чужденци

Целта на първия модул от дистанционния курс по български език за чужденци е обучаемите да получат основни познания за граматиката на съвременния български език, както и да натрупат лексика, свързана с общуването в семейна, обществена, професионална и учебна среда. Към всеки урок са предвидени множество диалози, речник, граматически упражнения и задачи за слушане и разбиране. В процеса на работа като езици посредници ще се ползват главно английски, немски, португалски, полски, френски и руски. Подготовката покрива нивата на компетентност А1 и А2 по скалата на Европейския езиков паспорт.

Уроци по български за чужденци - за напреднали

Курсът за дистанционно обучение “Български език за чужденци” (второ ниво) има няколко основни раздела:
1. Затвърждаване и обогатяване на говоримия български език в официални и неофициални ситуации. Специално внимание ще бъде обърнато на стилистичната употреба на езика, с цел по-добро ориентиране в различни по вид езикови ситуации и адекватно използване на стилистично маркираната лексика. В предложения курс акцентът ще бъде поставен върху съвременния разговорен български, като няма да се пренебрегва и възможността за запознаване с нивата на официално общуване. Тази базисна част ще бъде осъществена чрез множество диалози по теми, предложени както от учителите, така и от самите курсисти. При разработването на уроците следваме плътно принципите на комуникативния езиков подход.
2. Допълване и задълбочаване на познанията върху българската граматика, което ще даде възможност на студентите да използват по-свободно и ефективно натрупаната в процеса на работа лексика. Запознаване със специфичните за българския език граматични особености и обръщане на специално внимание на функциониращите в езика изключения от граматичните правила.

Курсове по български език за чужденци
Български за чужденци

3. Представяне на оформянето на документи в административен стил. Студентите ще бъдат запознати със специфична терминология и модели на изразяване при съставянето на молба, автобиография, заявление, мотивационно писмо и др. Това ще им позволи да общуват по-ефективно с български институции от всякакъв вид в зависимост от нуждите си и очакванията за реализация в избраната от тях сфера на обществения живот.
4. Запознаване с културата и историята на България. Отдаваме специално внимание на този компонент, тъй като той съвместява както чисто езиковата полза за изучаващите чужд език студенти, така и способността за възприемане на духовното излъчване на дадена нация. Смятаме, че запознаването с образци на българското изкуство от всички жанрове ще обогати общата култура и ще разшири духовния хоризонт на студентите българисти. В тази насока с гордост можем да предложим уникални културни образци, които притежават не само изключително висока художествена стойност, но са и с много богато смислово съдържание. За целта ще използваме разнообразни и достъпни ресурси в Интернет – виртуални библиотеки, галерии, музеи, сайтове за фолклорно изкуство, съвременна музика, филми и др.
След установяване нивото на владеене на езика от курсистите, ще бъде предложен и най-подходящият учебник по български език за чужденци, работата с който ще спомага и за самостоятелните занимания, и за съвместните упражнения.
Подготовката в този курс покрива нивата на компетентност В1 и В2 по скалата на Европейския езиков паспорт.

* * *

Уроци за български емигранти и чужденци лингвисти

Третата част на курса „Български език за чужденци” е адресирана всъщност по-скоро към българите, живеещи извън пределите на Република България, които имат потребност от задълбочени познания върху езика и необходимост от практикуването му в специфични официални и ежедневни ситуации. Подготовката ще бъде изключително полезна както за професионални преводачи, така и за академичните българистични центрове, за членовете на които е важно свободното ползване на езика и улавянето на всички смислови или стилистични нюанси в художествени текстове, исторически документи, научна литература и пр. Подготовката в този курс покрива нивата на компетентност С1 и С2 по скалата на Европейския езиков паспорт.

* * *

Онлайн уроци по български език за деца, живеещи в чужбина

Курсът по български език за деца от смесени бракове или родени в чужбина си поставя амбициозната задача да отговори на огромната нужда сред българските емигранти, чиито деца нямат възможност да учат майчиния си език систематично. На пръв поглед изглежда, че самото понятие „майчин език” изключва всякакво обучение, защото нали всеки родител би трябвало да е способен да научи детето си на родния си език. Ако това беше така, децата в България нямаше да имат часове по български език от 1-ви до 12-ти клас… Предизвикателството е още по-голямо, когато става дума за деца, родени и/или живеещи в чужбина, или за деца, на които единият родител не е българин. Почти във всеки от интернет форумите на българите по света се намират дискусии, в които загрижени родители споделят притесненията си относно усвояването на езика от децата, посещаващи чужди училища. Макар че вече има съботно-неделни форми на обучение в градовете, в които живее компактно българско население, ние предлагаме една много по-удобна и занимателна алтернатива – онлайн обучение по Skype. Дори първокласниците се справят отлично с компютъра и интернет, а по този начин ще имат възможност да открият, че тази умна машина може да служи не само за игри и забавления, но и като източник на необозрима информация, и като полезен помощник в ученето. Нашият онлайн курс се базира на издадените наскоро пособия в пет части “Уча български език лесно и забавно” (издателство „Летера”), които са одобрени от МОН и са специално създадени за обучението на деца мигранти. В процеса на обучение използваме също така учебната система „Моята библиотека”, „Моят картинен речник на български език” и езиково-образователната игра, запознаваща децата с историята, географията и културата на страната, „Пътешествие из България”. Всички тези издания са разработени от специалисти в помощ на обучението на българчетата зад граница. Доверете се на нашите учителки и децата ви ще могат да общуват на чист български език с баба и дядо още това лято :-) Първият урок е напълно безплатен!

* * *

Онлайн български за чужденци
Курсове по български език за чужденци

Уроци по бизнес български за чужденци

Поради все по-големия интерес към България от страна на бизнесмени от цял свят, ние подготвихме профилиран курс по бизнес български език за чужденци, ориентиран специално към чуждестранните бизнес партньори. Макар отдавна английският език да се е превърнал в езика на бизнеса, владеенето на местния език е неоценимо предимство, защото позволява контролирането на целия процес и воденето на преговори директно на български, което отменя необходимостта да се разчита винаги на преводачи и посредници. Курсът е основан върху базовата подготовка, като в зависимост от интересите на конкретния курсист се въвежда специфичната лексика, оформянето на документи, "разиграват" се най-честите ситуации, свързани с бизнес ежедневието. Този курс предвижда и подготовка за теста пред КАТ за придобиване на шофьорска книжка, както и за изпита по български език при кандидатстване за българско гражданство.

Bulgare pour les étrangers

Bulgare pour les étrangers

L`objectif de la première partie du cours «Bulgare pour les étrangers» est de donner aux apprenants des connaissances de base sur la grammaire bulgare, ainsi que de les faire accumuler du lexique assurant la communication dans la vie quotidienne, sociale et professionnelle. Chaque unité de classe comprend plusieurs dialogues, du vocabulaire, des exercices de grammaire et des activités de compréhension écrite et orale. Au cours du travail on utilise l`anglais, le français et le russe comme langues intermédiaires.

Le cours de langue à distance «Bulgare pour les étrangers» renferme quelques enjeux fondamentaux:

Bulgare pour les étrangers
Bulgare pour les étrangers

1. Fournir un étayage, un accompagnement et une évaluation adaptés aux apprenants, et favoriser le développement de l’expression orale du bulgare dans le style soutenu et familier. Ainsi attribuons-nous une place particulière à l’usage stylistique de la langue bulgare afin qu’on puisse intégrer des différentes formes cibles sur la variété des actes de langage et s’approprier l’emploi du vocabulaire stylistiquement marqué. Le cours de bulgare que nous vous proposons portera en particulier sur l’apprentissage du bulgare moderne sans exclure l’éventualité de perception de divers standings conversationnels du bulgare soutenu. Cette partie de base sera réalisée à travers des multiples situations langagières et interactives suggérées par les enseignants ou les apprenants. Les cours sont étroitement élaborés suivant la méthode communicative bulgare.

2. Compléter et approfondir les connaissances acquises sur la grammaire bulgare permettant aux étudiants d’utiliser librement et efficacement le potentiel lexical recueilli au cours de l’apprentissage. Découvrir les particularités grammaticales propres à la langue bulgare et prendre en considération les exceptions aux règles de grammaire bulgare en vigueur.

3. Présenter la rédaction des documents administratifs. Les apprenants seront mis en garde sur la terminologie spécifique et les différents modèles pour la rédaction d’une demande, un CV, une déclaration, une lettre de motivation etc., ce qui leur permettra de communiquer réellement avec des diverses instances bulgares, selon leurs besoins et leurs attentes de réalisation dans le secteur choisi de la vie sociale.

4. Découvrir la culture et l’histoire de la Bulgarie. Nous mettons l’accent sur cette partie, car elle inclut aussi bien le profit linguistique des apprenants de langue étrangère que les capacités de connaître la fascination spirituelle d’un peuple. De même, nous considérons que l’approche des oeuvres d’art bulgares dans tous les genres enrichira la culture générale et élargira le panorama intellectuel des étudiants en bulgare. Dans ce contexte, nous sommes fiers de proposer des chefs-d’œuvre culturels ayant en particulier une énorme valeur artistique et riches de significations. A ce propos nous aurons recours aux divers et accessibles outils d’internet - bibliothèques, musées, galeries virtuels; sites du folklore, de la musique moderne et des films bulgares. Après un test de positionnement que nous aurons préalablement effectué pour établir le niveau des compétences langagières des étudiants, nous leur proposerons la méthode la plus appropriée favorisant également l’entraînement individuel et le travail en commun.

Le système d’apprentissage de ce cursus recouvre les niveaux des compétences B1 et B2 selon la présentation des niveaux communs européens de référence. /Traduit en francais par Beatrice Papazian-Peltier/

Pour plus d`information: Skype My status

Bulgarisch für Ausländer

Bulgarisch für Ausländer

Wir bieten für alle Altersgruppen Intensivkurse bzw. ein ganzjähriges individuelles Sprachtraining im Bereich Bulgarisch für Ausländer an. Unser Angebot reicht vom Anfänger-Niveau A1 bis hin zur Oberstufe C2 – schriftlich wie mündlich. Unsere bisherige Erfahrung mit Schülern und Erwachsenen aus den USA, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Österreich, Griechenland, der Türkei und Russland garantiert ein erfolgreiches Erlernen der heutigen bulgarischen Standardsprache. Einzelheiten bezüglich des Online-Distanzunterrichts in Bulgarisch für Ausländer können Sie jederzeit über Skype erhalten. Sie finden uns unter dem Skype My status .

Der Kurs „Bulgarisch für Ausländer“ (Stufe 2), den wir in Form von Distanzunterricht anbieten, umfasst folgende Bereiche:

Bulgarisch für Ausländer
Bulgarisch für Ausländer

1. Festigung und Vertiefung der Kenntnisse des gesprochenen Bulgarisch in formellen und informellen Situationen. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Sprachstil geschenkt, wodurch die bessere Orientierung in unterschiedlichen sprachlichen Situationen und die angemessene Verwendung von Wortschatz mit einer bestimmten stilistischen Färbung ermöglicht werden. Der Schwerpunkt liegt auf der gegenwärtigen bulgarischen Umgangssprache, berücksichtigt werden aber auch unterschiedliche Ebenen des offiziellen Umgangs. Die Arbeit findet auf der Grundlage einer Vielzahl von Dialogen statt, deren Themen sowohl vom Kursleiter als auch vom Kursteilnehmer eingebracht werden. Bei der Ausarbeitung der Lektionen folgen wir den Prinzipien der kommunikativen Methode.

2. Erweiterung und Aktivierung der Kenntnisse der bulgarischen Grammatik. Den Teilnehmern wird eine freiere und effektivere Anwendung des erworbenen Wortschatzes ermöglicht. Die grammatischen Besonderheiten der bulgarischen Sprache werden unter besonderer Berücksichtigung von Ausnahmen und Sonderregeln vermittelt.

3. Beschäftigung mit Form und Aufbau offizieller Schriftstücke. Die Teilnehmer lernen die spezifische Terminologie und Ausdrucksweise von Dokumenten wie Anschreiben, Lebenslauf, Motivationsschreiben u.a. kennen. Dies soll ihnen – je nach ihren persönlichen Bedürfnissen und Erwartungen – einen effektiveren Umgang mit den bulgarischen Institutionen jeder Art ermöglichen.

4. Vermittlung der Kultur und Geschichte Bulgariens. Wir legen besonderen Wert auf diese Komponenten, da sie den Teilnehmern neben dem reinen Spracherwerb die Bekanntschaft mit der Mentalität und Tradition des Landes ermöglichen. Wir sind der Meinung, dass das Kennenlernen von Werken aus dem Bereich der bulgarischen Kunst und Kultur den geistigen und kulturellen Horizont der Studierenden erweitern wird. Wir verfügen über Unterrichtsmaterial von hohem inhaltlichen, aber auch künstlerischen Wert und verwenden zudem auch vielseitige und leicht zugängliche Quellen aus dem Internet wie virtuelle Bibliotheken, Galerien, Museen, Seiten mit Folklore-Kunst, zeitgenössischer Musik, Filmen u.a.

Nach Ermittlung des individuellen Sprachniveaus eines jeden Teilnehmers wird das geeignete Lehrmaterial vorgeschlagen, das sowohl eigenständig als auch in Zusammenarbeit mit uns verwendet werden soll.

Der Kurs deckt die Niveaus der Sprachkompetenz B1 und B2 nach der Skala des Europäischen Sprachportfolios ab. /Translated in German by Jutta Sommerbauer and Katerina Kroucheva/

Búlgara para estrangeiros

Búlgara para estrangeiros

Mastylo Language School oferece cursos à distância de língua búlgara para estrangeiros em regime intensivo ou regular, ministrados de forma individual ou em grupo (aulas on line). Nossa experiência prévia demonstra sucesso extraordinário com jovens estudantes e adultos de várias partes da Europa, América do Norte e América do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Ásia. Testemunhos (em inglês) confirmam resultados rápidos e confiáveis. Nosso curso básico de língua búlgara contemporânea baseia-se em um livro-texto específico e em métodos modernos de ensino. Além disso, as aulas sempre são compatíveis com seu tempo livre!

Como funciona:

Búlgara para estrangeiros
Búlgara para estrangeiros

Mastylo Language School não lhe oferece um curso para estudar a língua búlgara com ajuda de um computador! Consideramos irrelevantes os programas e livros-textos oferecidos por muitos sites publicados na web, que tentam convencer o aluno da possibilidade de aprender sozinho uma das linguas mais difíceis do mundo. Nós oferecemos ao aluno um método de aprendizagem testado e aprovado, com acompanhamento de nossos tutores qualificados para o ensino à distância desta natureza. O método é muito fácil, pois trabalhamos apenas com um livro-texto. Enviaremos à você por e-mail as primeiras páginas do livro didático para uma aula demonstrativa gratuíta, e se você se interessar e decidir matricular-se em nosso curso, lhe enviaremos via correio ou DHL o livro adequado para o seu nível. Além disso enviaremos alguns softwares, como um dicionário digital Inglês-Búlgaro e um plug-in para teclado latino que permite a digitação em Búlgaro (alfabeto Cirílico). Depois disso trabalharemos com o livro-texto e enviaremos exercícios complementares para complementar o aprendizado do aluno. Praticar a língua com a ajuda de exercícios adicionais é essencial, especialmente para os estudantes que não vivem na Bulgária e não têm oportunidade de praticar a língua todos os dias. As instruções são individualizadas de acordo com as necessidades dos alunos! Você precisa apenas de um microfone e um programa gratuito de bate-papo (chat) como o Skype ou o Google Talk. É você quem escolhe os dias, horários e quantas aulas terá por semana. Estudantes de países distantes precisam realizar o pagamento antecipado de apenas 10 aulas. Visite o link recomendações, onde nossos alunos falam do funcionamento de acordo a opinião de cada um.

Taxas e pagamentos: Em dias úteis (segunda a sexta-feira) das 09:00 às 18:00h horário búlgaro, o valor de uma aula individual é de 12 euros (60 minutos). Durante feriados e após às 18:00h horário búlgaro, o valor é de 14 euros. Nós oferecemos serviços 24 horas! Estudantes fora da Bulgária podem pagar via PayPal , transferência bancária, vale postal ou Money Gram e Western Union. Estudantes de Plovdiv pagam depois de cada lição! Estudantes de países distantes precisam pagar antecipadamente o valor referente a 10 aulas.

Descontos: A primeira lição on-line é sempre gratuíta!
50% de desconto para membros da mesma família;
20% de desconto para grupos;
10% de desconto para pacotes pré-pagos de 50 aulas;
15% de desconto para pacote pré-pago de 75 aulas;
20% de desconto para pacote pré-pago de 100 aulas.

Política de cancelamento: Os eventuais cancelamentos das aulas devem ser feitos a pelo menos 24 horas antes do horário combinado para a aula. Os cancelamentos efetuados após este período serão cobrados integralmente (100% do valor da aula).

Como ingressar: Se você deseja matricular-se em um curso, por favor, envie-nos um e-mail com seu nome e nível de conhecimento da língua e o melhor horário para as aulas.

Болгарский язык для иностранцев

Болгарский язык для иностранцев

Языковая школа "Мастило" предлагает изучение болгарского языка всем возрастным группам. Индивидуальные курсы или уроки - от начального уровня (А1) до уровня эксперта (С2). Школа имеет опыт в обучении школьников и взрослых из Европы, Северной (США и Канада) и Южной Америки (Бразилия и Перу), Азия (Япония и Тайвань), Австралия и Нова Зеландия. Гарантирует успешное усвоение литературных норм современного болгарского языка, что подтверждается рекомендациями курсантов.

Болгарский язык для иностранцев
Болгарский язык для иностранцев

Обучение может проводиться как в офисе школы, так и дистанционно с помощью видеоконферентной связи. Возможно обучение онлайн иностранцев не только с пяти континентов, но и постоянно или временно пребывающих в Болгарии (София, Варна, Стара Загора, Банско, Сливен, Ямбол и др.), а также иностранцев, проживающих в Пловдиве, так как на практике нет разницы с традиционным обучением. Кроме опубликованных на сайте коротких аннотаций курсов болгарского языка для иностранцев, подробности о традиционном и дистанционном онлайн обучении можно получить в любое време через Skype My status

Цель первого модуля дистанционного курса по болгарскому языку для иностранцев - получение обучаемыми основных знаний о грамматике современного болгарского языка, а также расширение словарного запаса, связанного с общением в семейной, общественной, профессиональной и учебной среде. К каждому уроку есть диалоги, словари, грамматические упражнения и задачи для слушания и понимания. В процессе работы как языки посредники используют в основном английский, французский и русский. Подготовка покрывает уровни компетентности А1 и А2 по шкале Европейского языкового паспорта.

Курс дистанционного обучения “Болгарский язык для иностранцев” (второй уровень) имеет несколько основных разделов: 1. Повторение и обогащение разговорного болгарского языка в официальных и неофициальных ситуациях. 2. Дополнение и углубление познаний болгарской грамматики. 3. Представление об оформлении документов в административном стиле - специфическая терминология и модели. 4. Знакомство с культурой и историей Болгарии - изучение уникальных культурных образцов с высокой художественной ценностью и богатым смысловым содержанием. Работа с подходящим учебником болгарского языка для иностранцев для самостоятельных занятий и совместных упражнений. Подготовката в этом курсе покрывает уровни компетентности В1 и В2 по шкале Европейского языкового паспорта.

Третья часть курса „Болгарский язык для иностранцев” рекомендуется профессиональным переводчикам, и академическим болгарским центрам, членам которых важно свободное пользование языком с улавливанием всех смысловых или стилистических нюансов в художественных текстах, исторических документах, научной литературе и пр. Подготовка в этом курсе покрывает уровень на компетентности С1 и С2 по шкале Европейского языкового паспорта. Кроме того, проводится профилирующий курс по бизнес болгарскому языку для иностранцев. /Translated in Russian by Марина/.

Информация о стоимости курсов обучения и цене за отдельные уроки:

• € 12 урок с понедельника до пятницы, с 9:00 до 18:00 болгарского времени • € 14 урок в выходные дни и после 18:00 болгарского времени • Вы можете оплатить посредством PayPal, банковским переводом, почтовым переводом, Money Gram, Western Union. • Обязательная предварительная оплата - 10 уроков. • Если заранее оплатите 50 уроков, получаете 10% скидку. • Если заранее оплатите 75 уроков, получаете 15% скидку. • Если заранее оплатите 100 уроков, получаете 20 % скидку. 50% скидка для членов семьи!

Болгарский язык для иностранцев
Болгарский для иностранцев

Подготовка осуществляется с помощью Skype или Google Talk. Урок идет, как обычно, но вместо того, чтобы писать на доске, пишем в Skype, например. Один урок продолжается 60 минут. Преимущество этого вида обучения заключается в том, что Вы можете брать уроки, находясь в комфортабельной обстановке Вашего дома и в удобное для Вас время. Обычно курс состоит из 60 часов, но в соответствии с потребностями и прогрессом учащихся, он может быть пройден быстрее или медленнее. Практика показывает, что оптимальное число уроков в неделю - 2. Конечно, если хотите, Вы можете брать больше или меньше часов в неделю. Уроки проводятся в зависимости от индивидуальных потребностей учащихся. Например, если Вы хотите главным образом говорить, основной акцент делается на упражнениях, которые развивают разговор - диалоги, грамматические упражнения, письменный перевод и т.д. Конечно, в этом случае курс помогает также развитию других способностей - писания и чтения. Что вы получаете? 1. Уроки, сообразные с Вашими потребностями и возможностями. 2. Удобное для Вас время. 3. Первый урок - бесплатно.