Sunday, December 12, 2010

БЪЛГАРСКИ ЗА ЧУЖДЕНЦИ

ЧАСТНИ УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЗА ЧУЖДЕНЦИ

Български език за чужденци
Български за чужденци

За всички възрастови групи предлагаме курсове или индивидуални уроци по български за чужденци от начално (А1) до експертно (С2) ниво. Досегашният ни опит с ученици и възрастни от цяла Европа, Северна (САЩ и Канада) и Южна Америка (Бразилия и Перу), Азия (Япония и Тайван), Австралия и Нова Зеландия гарантира успешното усвояване на книжовните норми на съвременния български език, което потвърждават и препоръките на нашите курсисти. Обучението се извършва както в офиса на школата, така и дистанционно с помощта на видеоконферентна връзка. Ние обучаваме онлайн чужденци не само от пет континента, но и постоянно или временно пребиваващи в България (София, Варна, Стара Загора, Банско, Сливен, Ямбол и др.), та дори и чужденци, живеещи в Пловдив, тъй като на практика няма разлика с традиционното обучение. Освен от публикуваните тук кратки анотации на нашите курсове по български език за чужденци, подробности за традиционното и за дистанционното онлайн обучение можете да получите по всяко време в Skype My status

* * *

Цени и отстъпки за частни лица: Първият онлайн урок винаги е безплатен! Цената на един индивидуален урок (60 мин.) между 9:00 и 18:00 е 12 евро, а в останалото време и през празниците и почивните дни е 14 евро. 50% отстъпка за член на семейството и 20% отстъпка за групово обучение. 10% отстъпка при авансово плащане на 50 урока, 15% отстъпка при авансово плащане на 75 урока и 20% при авансово плащане на 100 урока. Няма разлика в цените за дистанционно обучение и обучение в офиса на школата. При желание уроците да се провеждат на друго място, цената е с 20% по-висока. Заплащането на дистанционни уроци може да се осъществи чрез PayPal, банков превод, пощенски запис, паричен превод чрез Money Gram или Western Union.

* * *

Уроци по български за чужденци - за начинаещи

Частни уроци по български за чужденци
Частни уроци по български за чужденци

Целта на първия модул от дистанционния курс по български език за чужденци е обучаемите да получат основни познания за граматиката на съвременния български език, както и да натрупат лексика, свързана с общуването в семейна, обществена, професионална и учебна среда. Към всеки урок са предвидени множество диалози, речник, граматически упражнения и задачи за слушане и разбиране. В процеса на работа като езици посредници ще се ползват главно английски, немски, португалски, полски, френски и руски. Подготовката покрива нивата на компетентност А1 и А2 по скалата на Европейския езиков паспорт.

Уроци по български за чужденци - за напреднали

Курсът за дистанционно обучение “Български език за чужденци” (второ ниво) има няколко основни раздела:
1. Затвърждаване и обогатяване на говоримия български език в официални и неофициални ситуации. Специално внимание ще бъде обърнато на стилистичната употреба на езика, с цел по-добро ориентиране в различни по вид езикови ситуации и адекватно използване на стилистично маркираната лексика. В предложения курс акцентът ще бъде поставен върху съвременния разговорен български, като няма да се пренебрегва и възможността за запознаване с нивата на официално общуване. Тази базисна част ще бъде осъществена чрез множество диалози по теми, предложени както от учителите, така и от самите курсисти. При разработването на уроците следваме плътно принципите на комуникативния езиков подход.
2. Допълване и задълбочаване на познанията върху българската граматика, което ще даде възможност на студентите да използват по-свободно и ефективно натрупаната в процеса на работа лексика. Запознаване със специфичните за българския език граматични особености и обръщане на специално внимание на функциониращите в езика изключения от граматичните правила.

Курсове по български език за чужденци
Български за чужденци

3. Представяне на оформянето на документи в административен стил. Студентите ще бъдат запознати със специфична терминология и модели на изразяване при съставянето на молба, автобиография, заявление, мотивационно писмо и др. Това ще им позволи да общуват по-ефективно с български институции от всякакъв вид в зависимост от нуждите си и очакванията за реализация в избраната от тях сфера на обществения живот.
4. Запознаване с културата и историята на България. Отдаваме специално внимание на този компонент, тъй като той съвместява както чисто езиковата полза за изучаващите чужд език студенти, така и способността за възприемане на духовното излъчване на дадена нация. Смятаме, че запознаването с образци на българското изкуство от всички жанрове ще обогати общата култура и ще разшири духовния хоризонт на студентите българисти. В тази насока с гордост можем да предложим уникални културни образци, които притежават не само изключително висока художествена стойност, но са и с много богато смислово съдържание. За целта ще използваме разнообразни и достъпни ресурси в Интернет – виртуални библиотеки, галерии, музеи, сайтове за фолклорно изкуство, съвременна музика, филми и др.
След установяване нивото на владеене на езика от курсистите, ще бъде предложен и най-подходящият учебник по български език за чужденци, работата с който ще спомага и за самостоятелните занимания, и за съвместните упражнения.
Подготовката в този курс покрива нивата на компетентност В1 и В2 по скалата на Европейския езиков паспорт.

* * *

Уроци за български емигранти и чужденци лингвисти

Третата част на курса „Български език за чужденци” е адресирана всъщност по-скоро към българите, живеещи извън пределите на Република България, които имат потребност от задълбочени познания върху езика и необходимост от практикуването му в специфични официални и ежедневни ситуации. Подготовката ще бъде изключително полезна както за професионални преводачи, така и за академичните българистични центрове, за членовете на които е важно свободното ползване на езика и улавянето на всички смислови или стилистични нюанси в художествени текстове, исторически документи, научна литература и пр. Подготовката в този курс покрива нивата на компетентност С1 и С2 по скалата на Европейския езиков паспорт.

* * *

Онлайн уроци по български език за деца, живеещи в чужбина

Курсът по български език за деца от смесени бракове или родени в чужбина си поставя амбициозната задача да отговори на огромната нужда сред българските емигранти, чиито деца нямат възможност да учат майчиния си език систематично. На пръв поглед изглежда, че самото понятие „майчин език” изключва всякакво обучение, защото нали всеки родител би трябвало да е способен да научи детето си на родния си език. Ако това беше така, децата в България нямаше да имат часове по български език от 1-ви до 12-ти клас… Предизвикателството е още по-голямо, когато става дума за деца, родени и/или живеещи в чужбина, или за деца, на които единият родител не е българин. Почти във всеки от интернет форумите на българите по света се намират дискусии, в които загрижени родители споделят притесненията си относно усвояването на езика от децата, посещаващи чужди училища. Макар че вече има съботно-неделни форми на обучение в градовете, в които живее компактно българско население, ние предлагаме една много по-удобна и занимателна алтернатива – онлайн обучение по Skype. Дори първокласниците се справят отлично с компютъра и интернет, а по този начин ще имат възможност да открият, че тази умна машина може да служи не само за игри и забавления, но и като източник на необозрима информация, и като полезен помощник в ученето. Нашият онлайн курс се базира на издадените наскоро пособия в пет части “Уча български език лесно и забавно” (издателство „Летера”), които са одобрени от МОН и са специално създадени за обучението на деца мигранти. В процеса на обучение използваме също така учебната система „Моята библиотека”, „Моят картинен речник на български език” и езиково-образователната игра, запознаваща децата с историята, географията и културата на страната, „Пътешествие из България”. Всички тези издания са разработени от специалисти в помощ на обучението на българчетата зад граница. Доверете се на нашите учителки и децата ви ще могат да общуват на чист български език с баба и дядо още това лято :-) Първият урок е напълно безплатен!

* * *

Онлайн български за чужденци
Курсове по български език за чужденци

Уроци по бизнес български за чужденци

Поради все по-големия интерес към България от страна на бизнесмени от цял свят, ние подготвихме профилиран курс по бизнес български език за чужденци, ориентиран специално към чуждестранните бизнес партньори. Макар отдавна английският език да се е превърнал в езика на бизнеса, владеенето на местния език е неоценимо предимство, защото позволява контролирането на целия процес и воденето на преговори директно на български, което отменя необходимостта да се разчита винаги на преводачи и посредници. Курсът е основан върху базовата подготовка, като в зависимост от интересите на конкретния курсист се въвежда специфичната лексика, оформянето на документи, "разиграват" се най-честите ситуации, свързани с бизнес ежедневието. Този курс предвижда и подготовка за теста пред КАТ за придобиване на шофьорска книжка, както и за изпита по български език при кандидатстване за българско гражданство.

Bulgare pour les étrangers

Bulgare pour les étrangers

L`objectif de la première partie du cours «Bulgare pour les étrangers» est de donner aux apprenants des connaissances de base sur la grammaire bulgare, ainsi que de les faire accumuler du lexique assurant la communication dans la vie quotidienne, sociale et professionnelle. Chaque unité de classe comprend plusieurs dialogues, du vocabulaire, des exercices de grammaire et des activités de compréhension écrite et orale. Au cours du travail on utilise l`anglais, le français et le russe comme langues intermédiaires.

Le cours de langue à distance «Bulgare pour les étrangers» renferme quelques enjeux fondamentaux:

Bulgare pour les étrangers
Bulgare pour les étrangers

1. Fournir un étayage, un accompagnement et une évaluation adaptés aux apprenants, et favoriser le développement de l’expression orale du bulgare dans le style soutenu et familier. Ainsi attribuons-nous une place particulière à l’usage stylistique de la langue bulgare afin qu’on puisse intégrer des différentes formes cibles sur la variété des actes de langage et s’approprier l’emploi du vocabulaire stylistiquement marqué. Le cours de bulgare que nous vous proposons portera en particulier sur l’apprentissage du bulgare moderne sans exclure l’éventualité de perception de divers standings conversationnels du bulgare soutenu. Cette partie de base sera réalisée à travers des multiples situations langagières et interactives suggérées par les enseignants ou les apprenants. Les cours sont étroitement élaborés suivant la méthode communicative bulgare.

2. Compléter et approfondir les connaissances acquises sur la grammaire bulgare permettant aux étudiants d’utiliser librement et efficacement le potentiel lexical recueilli au cours de l’apprentissage. Découvrir les particularités grammaticales propres à la langue bulgare et prendre en considération les exceptions aux règles de grammaire bulgare en vigueur.

3. Présenter la rédaction des documents administratifs. Les apprenants seront mis en garde sur la terminologie spécifique et les différents modèles pour la rédaction d’une demande, un CV, une déclaration, une lettre de motivation etc., ce qui leur permettra de communiquer réellement avec des diverses instances bulgares, selon leurs besoins et leurs attentes de réalisation dans le secteur choisi de la vie sociale.

4. Découvrir la culture et l’histoire de la Bulgarie. Nous mettons l’accent sur cette partie, car elle inclut aussi bien le profit linguistique des apprenants de langue étrangère que les capacités de connaître la fascination spirituelle d’un peuple. De même, nous considérons que l’approche des oeuvres d’art bulgares dans tous les genres enrichira la culture générale et élargira le panorama intellectuel des étudiants en bulgare. Dans ce contexte, nous sommes fiers de proposer des chefs-d’œuvre culturels ayant en particulier une énorme valeur artistique et riches de significations. A ce propos nous aurons recours aux divers et accessibles outils d’internet - bibliothèques, musées, galeries virtuels; sites du folklore, de la musique moderne et des films bulgares. Après un test de positionnement que nous aurons préalablement effectué pour établir le niveau des compétences langagières des étudiants, nous leur proposerons la méthode la plus appropriée favorisant également l’entraînement individuel et le travail en commun.

Le système d’apprentissage de ce cursus recouvre les niveaux des compétences B1 et B2 selon la présentation des niveaux communs européens de référence. /Traduit en francais par Beatrice Papazian-Peltier/

Pour plus d`information: Skype My status

Bulgarisch für Ausländer

Bulgarisch für Ausländer

Wir bieten für alle Altersgruppen Intensivkurse bzw. ein ganzjähriges individuelles Sprachtraining im Bereich Bulgarisch für Ausländer an. Unser Angebot reicht vom Anfänger-Niveau A1 bis hin zur Oberstufe C2 – schriftlich wie mündlich. Unsere bisherige Erfahrung mit Schülern und Erwachsenen aus den USA, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Österreich, Griechenland, der Türkei und Russland garantiert ein erfolgreiches Erlernen der heutigen bulgarischen Standardsprache. Einzelheiten bezüglich des Online-Distanzunterrichts in Bulgarisch für Ausländer können Sie jederzeit über Skype erhalten. Sie finden uns unter dem Skype My status .

Der Kurs „Bulgarisch für Ausländer“ (Stufe 2), den wir in Form von Distanzunterricht anbieten, umfasst folgende Bereiche:

Bulgarisch für Ausländer
Bulgarisch für Ausländer

1. Festigung und Vertiefung der Kenntnisse des gesprochenen Bulgarisch in formellen und informellen Situationen. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Sprachstil geschenkt, wodurch die bessere Orientierung in unterschiedlichen sprachlichen Situationen und die angemessene Verwendung von Wortschatz mit einer bestimmten stilistischen Färbung ermöglicht werden. Der Schwerpunkt liegt auf der gegenwärtigen bulgarischen Umgangssprache, berücksichtigt werden aber auch unterschiedliche Ebenen des offiziellen Umgangs. Die Arbeit findet auf der Grundlage einer Vielzahl von Dialogen statt, deren Themen sowohl vom Kursleiter als auch vom Kursteilnehmer eingebracht werden. Bei der Ausarbeitung der Lektionen folgen wir den Prinzipien der kommunikativen Methode.

2. Erweiterung und Aktivierung der Kenntnisse der bulgarischen Grammatik. Den Teilnehmern wird eine freiere und effektivere Anwendung des erworbenen Wortschatzes ermöglicht. Die grammatischen Besonderheiten der bulgarischen Sprache werden unter besonderer Berücksichtigung von Ausnahmen und Sonderregeln vermittelt.

3. Beschäftigung mit Form und Aufbau offizieller Schriftstücke. Die Teilnehmer lernen die spezifische Terminologie und Ausdrucksweise von Dokumenten wie Anschreiben, Lebenslauf, Motivationsschreiben u.a. kennen. Dies soll ihnen – je nach ihren persönlichen Bedürfnissen und Erwartungen – einen effektiveren Umgang mit den bulgarischen Institutionen jeder Art ermöglichen.

4. Vermittlung der Kultur und Geschichte Bulgariens. Wir legen besonderen Wert auf diese Komponenten, da sie den Teilnehmern neben dem reinen Spracherwerb die Bekanntschaft mit der Mentalität und Tradition des Landes ermöglichen. Wir sind der Meinung, dass das Kennenlernen von Werken aus dem Bereich der bulgarischen Kunst und Kultur den geistigen und kulturellen Horizont der Studierenden erweitern wird. Wir verfügen über Unterrichtsmaterial von hohem inhaltlichen, aber auch künstlerischen Wert und verwenden zudem auch vielseitige und leicht zugängliche Quellen aus dem Internet wie virtuelle Bibliotheken, Galerien, Museen, Seiten mit Folklore-Kunst, zeitgenössischer Musik, Filmen u.a.

Nach Ermittlung des individuellen Sprachniveaus eines jeden Teilnehmers wird das geeignete Lehrmaterial vorgeschlagen, das sowohl eigenständig als auch in Zusammenarbeit mit uns verwendet werden soll.

Der Kurs deckt die Niveaus der Sprachkompetenz B1 und B2 nach der Skala des Europäischen Sprachportfolios ab. /Translated in German by Jutta Sommerbauer and Katerina Kroucheva/

Búlgara para estrangeiros

Búlgara para estrangeiros

Mastylo Language School oferece cursos à distância de língua búlgara para estrangeiros em regime intensivo ou regular, ministrados de forma individual ou em grupo (aulas on line). Nossa experiência prévia demonstra sucesso extraordinário com jovens estudantes e adultos de várias partes da Europa, América do Norte e América do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Ásia. Testemunhos (em inglês) confirmam resultados rápidos e confiáveis. Nosso curso básico de língua búlgara contemporânea baseia-se em um livro-texto específico e em métodos modernos de ensino. Além disso, as aulas sempre são compatíveis com seu tempo livre!

Como funciona:

Búlgara para estrangeiros
Búlgara para estrangeiros

Mastylo Language School não lhe oferece um curso para estudar a língua búlgara com ajuda de um computador! Consideramos irrelevantes os programas e livros-textos oferecidos por muitos sites publicados na web, que tentam convencer o aluno da possibilidade de aprender sozinho uma das linguas mais difíceis do mundo. Nós oferecemos ao aluno um método de aprendizagem testado e aprovado, com acompanhamento de nossos tutores qualificados para o ensino à distância desta natureza. O método é muito fácil, pois trabalhamos apenas com um livro-texto. Enviaremos à você por e-mail as primeiras páginas do livro didático para uma aula demonstrativa gratuíta, e se você se interessar e decidir matricular-se em nosso curso, lhe enviaremos via correio ou DHL o livro adequado para o seu nível. Além disso enviaremos alguns softwares, como um dicionário digital Inglês-Búlgaro e um plug-in para teclado latino que permite a digitação em Búlgaro (alfabeto Cirílico). Depois disso trabalharemos com o livro-texto e enviaremos exercícios complementares para complementar o aprendizado do aluno. Praticar a língua com a ajuda de exercícios adicionais é essencial, especialmente para os estudantes que não vivem na Bulgária e não têm oportunidade de praticar a língua todos os dias. As instruções são individualizadas de acordo com as necessidades dos alunos! Você precisa apenas de um microfone e um programa gratuito de bate-papo (chat) como o Skype ou o Google Talk. É você quem escolhe os dias, horários e quantas aulas terá por semana. Estudantes de países distantes precisam realizar o pagamento antecipado de apenas 10 aulas. Visite o link recomendações, onde nossos alunos falam do funcionamento de acordo a opinião de cada um.

Taxas e pagamentos: Em dias úteis (segunda a sexta-feira) das 09:00 às 18:00h horário búlgaro, o valor de uma aula individual é de 12 euros (60 minutos). Durante feriados e após às 18:00h horário búlgaro, o valor é de 14 euros. Nós oferecemos serviços 24 horas! Estudantes fora da Bulgária podem pagar via PayPal , transferência bancária, vale postal ou Money Gram e Western Union. Estudantes de Plovdiv pagam depois de cada lição! Estudantes de países distantes precisam pagar antecipadamente o valor referente a 10 aulas.

Descontos: A primeira lição on-line é sempre gratuíta!
50% de desconto para membros da mesma família;
20% de desconto para grupos;
10% de desconto para pacotes pré-pagos de 50 aulas;
15% de desconto para pacote pré-pago de 75 aulas;
20% de desconto para pacote pré-pago de 100 aulas.

Política de cancelamento: Os eventuais cancelamentos das aulas devem ser feitos a pelo menos 24 horas antes do horário combinado para a aula. Os cancelamentos efetuados após este período serão cobrados integralmente (100% do valor da aula).

Como ingressar: Se você deseja matricular-se em um curso, por favor, envie-nos um e-mail com seu nome e nível de conhecimento da língua e o melhor horário para as aulas.

Болгарский язык для иностранцев

Болгарский язык для иностранцев

Языковая школа "Мастило" предлагает изучение болгарского языка всем возрастным группам. Индивидуальные курсы или уроки - от начального уровня (А1) до уровня эксперта (С2). Школа имеет опыт в обучении школьников и взрослых из Европы, Северной (США и Канада) и Южной Америки (Бразилия и Перу), Азия (Япония и Тайвань), Австралия и Нова Зеландия. Гарантирует успешное усвоение литературных норм современного болгарского языка, что подтверждается рекомендациями курсантов.

Болгарский язык для иностранцев
Болгарский язык для иностранцев

Обучение может проводиться как в офисе школы, так и дистанционно с помощью видеоконферентной связи. Возможно обучение онлайн иностранцев не только с пяти континентов, но и постоянно или временно пребывающих в Болгарии (София, Варна, Стара Загора, Банско, Сливен, Ямбол и др.), а также иностранцев, проживающих в Пловдиве, так как на практике нет разницы с традиционным обучением. Кроме опубликованных на сайте коротких аннотаций курсов болгарского языка для иностранцев, подробности о традиционном и дистанционном онлайн обучении можно получить в любое време через Skype My status

Цель первого модуля дистанционного курса по болгарскому языку для иностранцев - получение обучаемыми основных знаний о грамматике современного болгарского языка, а также расширение словарного запаса, связанного с общением в семейной, общественной, профессиональной и учебной среде. К каждому уроку есть диалоги, словари, грамматические упражнения и задачи для слушания и понимания. В процессе работы как языки посредники используют в основном английский, французский и русский. Подготовка покрывает уровни компетентности А1 и А2 по шкале Европейского языкового паспорта.

Курс дистанционного обучения “Болгарский язык для иностранцев” (второй уровень) имеет несколько основных разделов: 1. Повторение и обогащение разговорного болгарского языка в официальных и неофициальных ситуациях. 2. Дополнение и углубление познаний болгарской грамматики. 3. Представление об оформлении документов в административном стиле - специфическая терминология и модели. 4. Знакомство с культурой и историей Болгарии - изучение уникальных культурных образцов с высокой художественной ценностью и богатым смысловым содержанием. Работа с подходящим учебником болгарского языка для иностранцев для самостоятельных занятий и совместных упражнений. Подготовката в этом курсе покрывает уровни компетентности В1 и В2 по шкале Европейского языкового паспорта.

Третья часть курса „Болгарский язык для иностранцев” рекомендуется профессиональным переводчикам, и академическим болгарским центрам, членам которых важно свободное пользование языком с улавливанием всех смысловых или стилистических нюансов в художественных текстах, исторических документах, научной литературе и пр. Подготовка в этом курсе покрывает уровень на компетентности С1 и С2 по шкале Европейского языкового паспорта. Кроме того, проводится профилирующий курс по бизнес болгарскому языку для иностранцев. /Translated in Russian by Марина/.

Информация о стоимости курсов обучения и цене за отдельные уроки:

• € 12 урок с понедельника до пятницы, с 9:00 до 18:00 болгарского времени • € 14 урок в выходные дни и после 18:00 болгарского времени • Вы можете оплатить посредством PayPal, банковским переводом, почтовым переводом, Money Gram, Western Union. • Обязательная предварительная оплата - 10 уроков. • Если заранее оплатите 50 уроков, получаете 10% скидку. • Если заранее оплатите 75 уроков, получаете 15% скидку. • Если заранее оплатите 100 уроков, получаете 20 % скидку. 50% скидка для членов семьи!

Болгарский язык для иностранцев
Болгарский для иностранцев

Подготовка осуществляется с помощью Skype или Google Talk. Урок идет, как обычно, но вместо того, чтобы писать на доске, пишем в Skype, например. Один урок продолжается 60 минут. Преимущество этого вида обучения заключается в том, что Вы можете брать уроки, находясь в комфортабельной обстановке Вашего дома и в удобное для Вас время. Обычно курс состоит из 60 часов, но в соответствии с потребностями и прогрессом учащихся, он может быть пройден быстрее или медленнее. Практика показывает, что оптимальное число уроков в неделю - 2. Конечно, если хотите, Вы можете брать больше или меньше часов в неделю. Уроки проводятся в зависимости от индивидуальных потребностей учащихся. Например, если Вы хотите главным образом говорить, основной акцент делается на упражнениях, которые развивают разговор - диалоги, грамматические упражнения, письменный перевод и т.д. Конечно, в этом случае курс помогает также развитию других способностей - писания и чтения. Что вы получаете? 1. Уроки, сообразные с Вашими потребностями и возможностями. 2. Удобное для Вас время. 3. Первый урок - бесплатно.

Frequently Asked Questions

What do you mean "an online course"?

I want to learn Bulgarian online
Learn Bulgarian on-line
This course is taught online, interactively. It is going to be just like the usual tutoring sessions (if you did that before), except the 2 persons are not in the same room, but connected via Internet, namely by a voice conference application. Don't be terrified! A lot of school children can cope with that in many places of the world. For those, who prefer traditional lessons in a classroom, we provide both intensive and long-term individual practical classes in Bulgarian language for foreigners. We have three large, air-conditioned and fully equipped with whiteboards, desks, chairs and computers language laboratories. The school is located in the centre of Plovdiv.What about the teaching method?

It's both classical and modern.
Maybe the most important thing when you learn a foreign language is to understand how it functions. That is called grammar and it is the main objective of the course. However, this is not meant for you to become a grammar expert. Also, we'll insist on vocabulary building, tests, conversation. We'll combine theory and practice.
Usually, the first part of the session is reserved for a homework discussion and the latter part for the new lesson.
You will not find here the present course format so common for EFL teachers, where amateur teachers transform a language course into a phrase book fiasco, and almost all of them cannot even connect to the students' mother tongue!
Also, the homework and tests will be submitted in DOC files and we'll exchange files by transferring them via Internet.What materials can you offer?

Bulgarian grammar exercises
Learning Bulgarian on-line

Most of our foreign students are interested in conversational Bulgarian as they are engaged to a Bulgarian partner or/and own properties in small towns and/or villages where people do not speak English. And it is difficult to get by if you cannot speak with the neighbours or order a meal in the restaurant. It is almost the same even in the big cities like Plovdiv, though youngsters usually speak English, but Bulgarian is a must when you have to deal with institutions and even private banks. That is why we have chosen to use the most appropriate textbook for them, based on the so called Communicative approach. The beginners` textbook is designed for 120 group lessons, but we usually complete it in 80 lessons, because we work much faster (and much better) on one-to-one basis. It covers the first two levels (A1 and A2) according to the European Language Portfolio (ELP). The price of the textbook (including 2 CDs and a dictionary) is 13 EUR only, and the shipping to Europe is 8 EUR and to North America - around 10 EUR.Do you know a good dictionary?

You can download for free the best PC dictionary from here. Its online version is available for MAC users. There are two English-Bulgarian and Bulgarian-English dictionaries for MAC, you can find them here and here. Also, if you are running Windows 95, 98, ME or XP, please download for free this software for your Latin keyboard, so that you can type in Bulgarian. This is the so called Bulgarian phonetic, and here you can see where the Cyrillic letters are on your keyboard. Windows Vista, Windows 7 and MAC support Bulgarian phonetic, so you only have to add it.Do I need to learn anything before I start out?

Free trial Bulgarian lessons online
Free Bulgarian lessons

No! This course starts from scratch at real beginner level, assuming no previous language knowledge. However, you will have to remember the bases of the grammar you learnt in school. We will assist you with that, anyway.Do I have to know grammar?

Yes, to a reasonable extent. Do not let yourself be fooled by "modern", more "digestible" language-teaching methods that try to avoid grammar and rules. Grammar is the backbone of a language, its "user's guide". Learning about grammar and rules offers you a valuable shortcut. There are no other shortcuts, unless you only want to acquire a number of common phrases and to learn how to count to ten. Initially, you must have a fair idea about the basic grammar of your mother tongue language (be it English or not), so you don't have to be a proficient. Anyway, assistance on grammar issues (explanations) will be offered continuously. Also, you can download for free a good Bulgarian grammar for beginners, written in English, from here.Which is the contact language?

Easy Bulgarian lessons on Skype
Study Bulgarian on-line

Intermediary languages are English, German, Polish, Portuguese, Armenian and Russian.How much English do I have to know?

If you are not a native English speaker, your English must be good enough to understand what is taught. An intermediate level of English will do.


How long does a session last?

One lesson is 60 minutes, but you can take 2-3 in a row.How frequent will my sessions be?

Textbooks in Bulgarian for foreigners
Bulgarian grammar drills

Actually, it's up to you. You are the one to choose how many lessons a week you will have. Considering the time zone differences and the common busy schedule of the students, two sessions per week is the most popular choice. We provide intensive Bulgarian course as well, especially designed for foreigners, who need to learn the lingo quickly and can afford an intensive tuition. Bear in mind, you will need enough time between sessions to settle the newly learnt information.How much time do I have to study a week?

It depends a lot on the student's personal abilities. Some students learn on the spot. For most students, the personal study takes about double the number of session hours. If you have 2 sessions per week, you will have to reserve about 2-3 hours between sessions for personal study.What times are you available?

In principle, we'd be available between 07:00-23:00 Bulgarian time. That is 05:00-21:00 GMT(UT) Nov to Mar, and 04:00-20:00 GMT(UT) Apr to Oct.Is this technically possible?

Conversational Bulgarian course online
Learn Bulgarian on-line on Skype

Yes, people have been doing online teaching/learning for years.Do I have to be a computer geek to handle an online course?

Not really. However, you must have some basic knowledge about computers and computer files. You'll type on DOC files, you'll use the audio capabilities of your computer, you'll transfer files.What "technology" do I need?

Nothing too fancy for these days.
Even a second-hand computer will do. A minimum of 1GHz processor, 256 MB RAM, Windows 2000, XP, Vista or 7... Anything above is great. Please check Skype system requirements here.
A decent Internet connection. A cable connection is a comfortable minimum, but sometimes even a phone modem connection works well enough. It`s good to test your Internet connection here and here.
A sound board, a headset (microphone plus headphones), or separate speakers. The headset is strongly preferred, because the speakers cause an annoying echo effect.
If you don't have those at your house, you can go to an Internet cafe.
You also need Microsoft Word (any version) or Open Office and Skype (a piece of software especially designed for voice conference over the Internet).
There also are big chances for us to use the Google Talk, Logitech Vid, MSN, and Yahoo Instant Messenger (YIM) as a backup audio communication tools. The YIM is sometimes better at transferring files.Is it free?

Free online Bulgarian lessons
Conversational Bulgarian on-line

Obviously, not.
So many people actually believe that they can have tutoring for free! If only they could explain why would a teacher spend many long hours tutoring, consuming Internet traffic, providing professional materials, preparing lessons, correcting homework and tests, all for free? Misunderstanding? Naiveté? How can someone believe that such a professional effort would come gratis! You can't even get a loaf of bread for free, let alone such a rare service! You may be wondering whether there are ways in which you can learn the Bulgarian language free of charge. Children in Bulgaria are doing it every day. You could do it like they do ... which is to live in the culture for two or three years with no other means of communication. Learning a language requires time and effort. Ignore all those learn Bulgarian free language sites on the Internet that promise to teach you a foreign language within 10 days - or the hundreds of language sites that offer free language courses (there’s always a catch to this one), or the countless companies claiming that you can become fluent with no real effort. Don’t be fooled by these false claims. It is rare occasion to learn Bulgarian free. If these claims are true, then why does it take foreign language students years to speak and write fluently? There are no shortcuts to learning any foreign language, including to learn Bulgarian free. Sometimes you may wish there were some kind of magic to make you fluent overnight, but unfortunately there isn’t. It takes hard work, motivation, and discipline to succeed.How much is it?

The tuition fee for one one-to-one lesson is 12 EUR per lesson (60 mins), Monday to Friday from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. Bulgarian time. The fee is 14 EUR during the holidays and before 9:00 a.m. or after 6:00 p.m. Bulgarian time. Discounts for individuals: the first online lesson is always free of charge! 50% discount for family members and 20% discount for groups. 10% discount for a prepaid package of 50 lessons, 15% discount for a prepaid package of 75 lessons and 20% discount for a prepaid package of 100 lessons.
Warning: The price is likely to be more and more "European Union", meaning going up.
(Students who have already started will keep their current price deals. This prerogative is cancelled in case the student takes a break of more than 6 months during tuition.)Why does it cost so much?

 Colloquial Bulgarian courses
Colloquial Bulgarian course on-line

The person who would ask such a question obviously is not familiar with tutoring prices. They can vary between 20 - 65 €/hour.
When assessing the fair price of a tutoring hour, you must consider some factors, among which: the tutor's competence (Is that an experienced teacher or a needy student? Is that a professional or an amateur?), the rarity of the specialists (tutors) in that field, the teacher's ability to handle modern technology and provide online tutoring, the tutor's supplementary expenses (such as Internet traffic), the time zone differences leading to unusual teaching times for the tutor.
By all these factors, the "fair price" would break the upper barrier!
For an easier calculation of a fair price, consider the average salary of a teacher in EU or North America, of about 1500 - 2000 €/month, and the average number of working hours per month, about 80 - 100. The average "fair" wages a teacher would get is about 19 - 20 €/hour.
However, a freelance tutor's schedule is scattered and not constant and less loaded than the norm of a regular teacher. An adjustment coefficient of 1.4 would be reasonable, so the average "fair" fee for this sort of private tuition would be around 26 - 28 €/hour! You can take a look at the charges for an individual lesson in English as a foreign language in the UK and the USA.Why does it cost so little?

We can afford now to offer this small price.
So, consider it as a promotional price. It will rise in the near future, as Bulgaria has joined the EU and the "Bulgarian" prices must match the "European Union" prices.Are there cancellation penalties?

Master Bulgarian language
Learn Bulgarian on-line on Skype

Lesson cancellations must be made at least 24 hours prior to the time of class. Cancellations made less than 24 hours will be charged 100% of the class rate.What are the payment options?

It's not easy to find reasonable ways to transfer small amounts of money. These usually imply significant expenses per € sent, which decrease with the increase of the transferred amount. However, students outside Bulgaria can pay via PayPal, bank transfer, postal order or Money Gram and Western Union. Students from Plovdiv pay after every lesson! Distant students have to pay in advance the charge for ten lessons only.I cannot start out immediately. Will this be available later?

Yes.
However, there is a danger of psychological nature: if you give up the first impulse to begin learning Bulgarian, it is very likely for it to never come back again. And I do mean that. The principle is "A Postponer becomes a Quitter".
In addition, the price will probably be higher at the time you decide to start out.Can we do a language exchange?

Language exchange
Learn Bulgarian easily on-line

What on earth is that? :-))
Of course, we know what that is. It is one of the most idiotic things I've seen about language learning! In fact, there even are web sites promoting this nonsense.
We are always amazed to see people think that learning a foreign language is like learning how to shoot pool! "Language exchange" means that 2 people of different mother tongues try to teach each other their respective languages. Above all, they don't have to pay for professional teaching, so it sounds fair enough.
However, that is a sophism. Most people don't realize that teaching a language is as complex as teaching any science: physics, mathematics, biology... Firstly, one must have extended specialized knowledge on the subject. Yet, a lot of people, even of college level education, simply cannot see their mother tongue as a foreign language (i.e. with the eyes of a foreigner). Secondly, one must have the specific formation of a teacher, for them to know how to organize the materials, how to prepare lessons, how to correct mistakes, how to insist on certain issues, how to asses the student's progress... Now, we wonder, is everyone a language teacher?
This chaotic action soon ends up in disaster. The 2 parties get bored and they realize they haven't learned but 10-20 phrases. Their greatest achievement is that they have paid nothing. But they get what they pay for: again nothing!Can I learn Bulgarian without a teacher?

Maybe (just maybe), if you are a genius, you can try to learn English or French on your own. There are good materials to learn some languages, but... not Bulgarian. So, frankly, you don't stand a chance, genius or not.I want to have conversations, to talk to people in Bulgarian. Do you offer a Bulgarian conversation course?

This is an intensive course and includes conversation exercises too. However, we focus on the structure of the language (grammar) and vocabulary. Logically, you cannot have conversations, if you don't know how the language functions or don't have enough vocabulary. Conversation comes afterwards.How can I find a local Bulgarian tutor (in my town)?

Bulgarian tutor
Easy Bulgarian course on-line

You will not be able to. We are so few, trust us... ;-)
And if you don't, to make it more convincing, let us put it this way: there are bigger chances for you to be hit by an atomic bomb in the next 10 seconds than finding a competent tutor in your town! Count to 10. Has it hit you? It hasn't? Now do you see what we mean?Can I learn Bulgarian from those online resources?

We've checked those out. They are even worse than the printed materials for learning Bulgarian. Mastylo Language School does not offer you to study the language with the help of a computer! We consider irrelevant the programs and textbooks, offered by many web sites and publishers, trying to convince you of the possibility to learn one of the hardest languages on your own. We offer you to study in the tested old-fashioned way with the guidance of our qualified tutors.


Are you offering group courses too?

We could do that too, but there are some problems:
1. As Bulgarian is not a widespread language and the number of potential students is not so big, it would be difficult to form a group of students.
2. The students would come from various countries, that is from various time zones, so an agreement on the schedule would be difficult to make.
3. Above all, students are differently talented for languages, might have different starting levels, different motivations and different levels of English (which is the contact language).

We provide mainly individual lessons, though we teach so many foreign students. It`s possible technically to teach even on-line on Skype up to 6 students, but we do prefer to work in a one-to-one basis, except with couples and families, of course.

Bulgarian translation services
Learn Bulgarian on-line
You can only find group tuition at the public universities, but you must pay in advance around 3500 EUR for an academic year (October to July).


Do you offer services of translator, interpreter or tourist guide? Can you do video subtitles?

Yes. For those interested we offer services of translation, interpreting and tourist guidance. We can make hotel reservations, rent a car and even be a driver and a navigator. Mastylo Language School also assists in providing varied range of services for foreigners and expats, who are interested in buying a property, establishing a company or just willing to settle down in Bulgaria.

How to Enroll in a Course for Bulgarian as a Foreign Language

If you wish to sign up for an online course, please contact us on Skype My status or send an e-mail containing your name, level and the best time for the free online Bulgarian lesson. Please feel free to choose one of our teachers for the trial class. If you prefer traditional tuition in a classroom, give us a call to arrange an appointment in our office.